staphorst-rouveen

Actievoorwaarden voorjaarsactie OSR & Stichting Recreatie en Toerisme Staphorst 2023

Vergunningsnummer 20221002

  1. Algemeen

1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Voorjaarsactie van de Ondernemersvereniging Staphorst – Rouveen in samenwerking met de Stichting Recreatie en Toerisme Staphorst, statutair gevestigd in de gemeente Staphorst, kantoorhoudende aan de Gemeenteweg 77 te (7951 CE) Staphorst, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 05069955 (hierna: ‘OSR’). Inlichtingen over deze Voorjaarsactie zijn te verkrijgen bij Ondernemersvereniging Staphorst – Rouveen.

1.2. Deze Voorjaarsactie heeft als doel meerdere kleine prijzen en diverse hoofdprijzen te verloten onder de deelnemers.

1.3. Deze Voorjaarsactie is een tijdelijke actie met een looptijd van 6 mei 2023 tot en met 21 mei 2023 (hierna: ‘Actieperiode’).

1.4. De Kamer van Koophandel Oost Nederland heeft een vergunning afgegeven voor deze Voorjaarsactie met vergunningsnummer 20221002.

  1. Deelname

2.1. Deelname aan deze Voorjaarsactie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is van 18 jaar en ouder.

2.2. Door deelname aan deze Voorjaarsactie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De OSR behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet in overeenstemming met deze actievoorwaarden of anderszins onbetamelijk handelen.

2.3. Deelname is uitgesloten voor bestuursleden en leden van de OSR en de Stichting Recreatie en Toerisme Staphorst en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Voorjaarsactie.

  1. Speelwijze en prijzen

3.1. Deelname aan de Voorjaarsactie vindt plaats gedurende de Actieperiode.

3.2. Aan klanten van de deelnemende bedrijven worden bonnen uitgereikt met daarop een code. In totaal zijn er 100.000 bonnen die kunnen worden uitgereikt. Het is mogelijk dat niet alle bonnen worden uitgereikt en dat dus niet alle kleine prijzen worden uitgegeven.

3.3. Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer de code op de aan hem uitgereikte bon in te voeren, zijn e-mailadres, telefoonnummer en aanmelding voor de nieuwsbrief af te geven via de website www.groetenuitstaphorst.nl Iedere code mag niet vaker dan één keer worden ingevoerd en mag alleen door degene die de bon heeft uitgereikt gekregen worden ingevoerd.

3.4. De identificatie van de deelnemer geschiedt op basis van de ingevoerde gegevens.

3.5. De deelnemer kan na het invoeren van de code direct zien of hij of zij een kleine prijs heeft gewonnen. De deelnemer krijgt bericht van de locatie voor het afhaalmoment van de prijs. De prijswinnaar dient  de kleine prijs  zelf op te halen op de aangegeven locatie.

3.6. Wanneer de code en de gegevens op de juiste wijze door de juiste persoon zijn ingevoerd, maakt de deelnemer automatisch ook kans op één van de hoofdprijzen.

3.7. De OSR draagt niet zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijzen te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting. De prijzen (inclusief de hoofdprijs) zijn per stuk niet meer waard dan € 453,78. Mocht de waarde toch hoger zijn, dan is de deelnemer 25% kansspelbelasting verschuldigd over de prijs.

3.8. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de OSR.

3.9. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor (contant) geld.

3.10 Deelnemers kunnen codes invoeren tot 1 juni 2023. Vanaf 1 juni worden alle prijswinnaars benaderd door de locaties voor het afhalen van de prijs. Op 1 juni worden ook de hoofdprijzen bekend gemaakt.

  1. Hoofdprijzen

4.1. De trekking van de hoofdprijzen vindt plaats op 1 juni 2023 op een nader te bepalen locatie te Staphorst.

4.2. 2  juni 2023 worden de prijswinnaars van de hoofdprijzen bekendgemaakt. De prijswinnaars worden persoonlijk door de OSR bericht op het ingevoerde telefoonnummer.

4.3. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn of haar prijs niet incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

  1. Promotionele doeleinden en privacy

5.1. Door deelname aan deze Voorjaarsactie verlenen de prijswinnaars toestemming aan OSR en de Stichting Recreatie en Toerisme Staphorst om hun namen en foto’s voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Voorjaarsactie te gebruiken (onder meer – maar niet uitsluitend – in een lokale krant en op www.staphorst-rouveen.nl).

5.2. De gegevens die de OSR en de Stichting Recreatie en Toerisme Staphorst verkrijgt in het kader van deze Voorjaarsactie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden. De OSR verzamelt de volgende gegevens: Voor- en achternaam, Telefoonnummer en E-mailadres. Deze gegevens worden verwerkt met het doel om de deelnemer te kunnen identificeren, te kunnen inlichten over het eventueel winnen van een prijs en verder te kunnen informeren over deze Voorjaarsactie. Deelnemers die zich aanmelden voor de nieuwsbrief ontvangen de toekomstige nieuwsbrief van ontdekstaphorst.nl 

  1. Aansprakelijkheid

6.1. De OSR en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Voorjaarsactie.

6.2. In het bijzonder zijn de OSR en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van enig gebruik van de uitgekeerde prijzen, het feit dat de ingevoerde (persoons)gegevens onjuist zijn of het verloren gaan van de (persoons)gegevens.

  1. Slotbepalingen

7.1. De OSR is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Voorjaarsactie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot nakoming of schadevergoeding gehouden te zijn tegenover de deelnemers.

7.2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de OSR een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.

7.3. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de OSR samen met het bestuur van de Stichting Recreatie en Toerisme Staphorst. Het besluit van het bestuur is bindend en niet voor bezwaar of beroep vatbaar.

7.4. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.